Wednesday, July 8, 2015

Experten: Det är den som möter som ska väja

"Det är för fan den som möter som ska väja". Så lär en av Sven Stolpes medtrafikanter ha sagt på en smal bro i Värmland för många år sedan.

Dumt, kan man tycka. Trafikidéer på ungefär samma vetenskapliga nivå presenteras nu i artiklar av Erik Söderholm på Auto Motor & Sport, och Mattias Rabe på Teknikens Värld.

"När bilförarna inte tvingas bromsa in för långsamma bilister blir vägarna betydligt säkrare", börjar Söderholm, och detta ska tydligen vara ett argument för höjda fartgränser. Söderholm har hittat en amerikansk "trafikforskare", Stephen Boyles, som i en debattartikel på sitt universitets nyhetssida vädrar sina åsikter om fartgränser. Boyles, som är filosofie doktor och har forskat om nätverk och stokastiska processer, anser att låga fartgränser ändå inte respekteras, och att de skapar ökade hastighetsskillnader som i sig är farliga. Men så vitt jag kan se är hans tyckande om just fartgränser och trafiksäkerhet inte förankrat vare sig i hans egen eller någon annan forskning. "När vissa bilförare kör för fort och andra håller sig inom hastighetsgränsen uppstår en hastighetsskillnad som kan bli riktigt farlig", citerar Söderholm.

Jo. Och det är för fan den som kör långsammare som orsakar skillnaden.

"Högre fart räddar liv" är rubriken i Teknikens värld, och artikeln börjar med att nämna att statistik från VTI motsäger denna rubrik (något man även kan läsa om i DN). Även här visar det sig att det är doktor Stephen Boyles från Austin, Texas, som genom sin upplevelse av hur fint det flyter på motorvägen mellan Seguin och Mustang Ridge har vederlagt det mesta av europeisk trafiksäkerhetsforskning.

Eftersom jag själv liksom Boyles är utbildad forskare, googlade jag "korrelation mellan hastighet och olyckor" och hittade då rapporten Hastighetsspridning och trafiksäkerhet publicerad av VTI 2012, där man bland annat kan läsa att "Resultaten från litteraturgenomgången visar att det finns en förhöjd risk att bli inblandad i en olycka ju högre hastigheten är, men däremot finns det generellt ingen förhöjd risk om du kör långsammare än medelhastigheten".

Även om författarna noga poängterar att man har för lite data för vissa generella slutsatser, indikerar diagrammen i rapporten att sänkta hastighetsgränser ger såväl lägre hastigheter som lägre skillnader i hastighet, samt att andelen fortkörare är ett trubbigt mått på hur väl sänkta hastighetsgränser efterlevs, eftersom många av fortkörarna ligger endast några få km/h över tillåten gräns.

Vidare framgår det att fartkameror är ett mycket effektivt sätt att minska de så farliga hastighetsskillnaderna.

Det var en rapport. Den som vill får leta vidare. Själv ser jag fram emot artiklar i Auto Motor & Sport och Teknikens Värld om de förbluffande forskningsresultaten från VTI, och hur häftigt det är med fartkameror.


No comments:

Post a Comment